Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΩΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΠΑΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποια άποψη σχετικά με το περιστατικό που συνέβη στο Βατικανό με τα δύο περιστέρια?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνήθως αποφεύγω να κάνω προβλέψεις ... όμως το εν λόγω περιστατικό είναι μια ξεκάθαρη προειδοποίηση και ένας πολύ ξεκάθαρος, κακός οιωνός!

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Ένα (μαύρο) κοράκι και ένας (λευκός) γλάρος επιτέθηκαν στα δύο λευκά περιστέρια που απελευθερώθηκαν –ως σύμβολα Ειρήνης– από το ανοιχτό παράθυρο του Βατικανού, από τα δύο παιδιά που στέκονταν δίπλα στον Πάπα Φραγκίσκο, την Κυριακή (26/1/14) στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.Το Λευκό περιστέρι, αιώνες τώρα στην Χριστιανική Θρησκεία, συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, ως το τρίτο μέλος της Αγίας Τριάδας μαζί με τον Πατέρα/Θεό και τον Ιησού Χριστό.
Η Ιδέα της Αγίας Τριάδας, είναι ένα από τα λίγα σύμβολα της Χριστιανικής θρησκείας, που παρέμεινε αλώβητο από την λαίλαπα της παραποίησης που διαστρέβλωσε όλη τη Χριστιανική Θρησκεία!


Στην Καινή Διαθήκη, το Άγιο Πνεύμα με τη μορφή λευκής περιστεράς εμφανίζεται κατά την βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό:

–Κατά Ματθαίον κεφ. Γ (3) § 16.
«Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν.»


–Κατά Ιωάννην κεφ. Α (1) § 32.
«Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγων ότι Είδον το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν.»Το περιστέρι είναι επίσης το σύμβολο της Ειρήνης.
Στην Γένεση, ένα λευκό περιστέρι επιστρέφει στην κιβωτό του Νώε, κρατώντας στο ράμφος του, κλαδί ελιάς και φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα του τερματισμού της πλημμύρας και των συμφορών.

Ας δούμε όμως τι συμβολίζει το συμβάν...
... Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο κόσμος μας άρχισε να βιώνει τα γεγονότα που περιγράφονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Βρισκόμενοι πλέον στις αρχές του 21ου αιώνα, βιώνουμε τα τελευταία γεγονότα της Αποκάλυψης, που είναι και τα πιο οδυνηρά.

Μια ματιά στα δελτία καιρού, θα μας πείσει, πως ο πλανήτης πνέει τα λοίσθια. Η γενικότερη πάλι εικόνα του πλανήτη είναι μια εικόνα ξεπεσμού και ηθικής εξαθλίωσης, με τη βία να καλπάζει και την ανηθικότητα να ανθεί.


Για όσους έχουν μελετήσει την Αποκάλυψη, θα έχουν διαπιστώσει πως ένα ορόσημο για το ξεκίνημα των τελευταίων τραγικών γεγονότων της Αποκάλυψης, είναι οι λεγόμενοι δύο Προφήτες:


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦ. ΙΑ (11)
3. Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους.

4. Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού.


5. Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή.


6. Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι.


7. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς.


8. Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη.


9. Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα.


10. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι' αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης.


11. Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς.


12. Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών.


13. Και κατ' εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.


14. Ουαί η δευτέρα απήλθεν ιδού, ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.

Οι δυο λοιπόν αυτές συμβολικές φιγούρες (οι δύο προφήτες), ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, χωρίς όμως να έχω ούτε το δικαίωμα ούτε την εξουσιοδότηση να τους αποκαλύψω.
Ας παραλληλίσουμε όμως τα γεγονότα με τα σύμβολα:


Τα δύο λευκά περιστέρια: Οι δύο προφήτες (μέρη του Αγίου Πνεύματος) του ΑΛΗΘΙΝΟΥ Πατέρα/Θεού.
Το μαύρο κοράκι: Η αρνητική (–) εκδήλωση αυτού του κόσμου, η Μαύρη Αδελφότητα
Ο λευκός γλάρος: Η θετική (+) εκδήλωση αυτού του κόσμου, η Λευκή ΑδελφότηταΜέσα σ’ αυτό λοιπόν το έτος (2014) –όπως ο οιωνός, μας προμηνύει– αναμένουμε το θάνατο των δύο προφητών ...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΕΦ. ΙΑ (11)
«7. Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΙΚΗΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΕΙ ΑΥΤΟΥΣ.»
Οι δύο λοιπόν όψεις του άρχοντα του κόσμου τούτου, η θετική (+) –ως ο λευκός γλάρος– και η αρνητική (–) –ως το μαύρο κοράκι– θα επιτεθούν στους αντιπροσώπους του Αληθινού Πατέρα/Θεού —στους δύο προφήτες— και θα υπερισχύσουν απέναντί τους. Από εκείνο όμως το σημείο και έπειτα, ξεκινά ... ο πραγματικός όλεθρος για τη Γη!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΚΕΦ. ΙΑ (11)
«13. Και κατ' εκείνην την ώραν έγεινε σεισμός μέγας, και έπεσε το δέκατον της πόλεως, και εθανατώθησαν εν τω σεισμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποί έγειναν έμφοβοι και έδωκαν δόξαν εις τον Θεόν του ουρανού.


14. Ουαί η δευτέρα απήλθεν· ιδού, ουαί η τρίτη έρχεται ταχέως.»

Ας έχουμε δύναμη για να τα αντιμετωπίσουμε!

antexeistinalitheia
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου